Skip to content
Tjänster

Administrativ Säkerhet

Stärk din verksamhet med robust administrativ säkerhet

I en digital värld där hoten mot företagsdata blir allt mer sofistikerade och utbredda, är det av yttersta vikt att säkerställa att din verksamhet skyddas på alla nivåer. På PWN Tech förstår vi vikten av administrativ säkerhet och erbjuder skräddarsydda lösningar för att identifiera, analysera och stärka din organisations säkerhetspolicies, riktlinjer, riskhantering och kontinuitetsplaner.


Administrativ säkerhet utgör grunden för en stark och hållbar säkerhetskultur i din organisation. Genom att ha klara och stringent implementerade policys och riktlinjer kan du förebygga säkerhetsincidenter och säkerställa att alla anställda är medvetna om och agerar enligt bästa säkerhetspraxis. En omfattande riskhantering och kontinuitetsplanering ger trygghet och förmågan att hantera eventuella incidenter på ett effektivt sätt.

Hur vi kan hjälpa er:

  • Analys av policys och riktlinjer: Vi utför en grundlig analys av era nuvarande säkerhetspolicys och riktlinjer för att identifiera eventuella svagheter eller brister. Vi ger rekommendationer och hjälper er att utforma robusta och anpassade policys som uppfyller de senaste branschstandarderna.
  • Riskhantering: Vi genomför en omfattande riskbedömning för att identifiera och hantera potentiella hot och sårbarheter. Vi skapar skräddarsydda riskhanteringsstrategier som minimerar riskerna och ökar säkerheten för er verksamhet.
  • Kontinuitetsplaner: Vi hjälper er att utforma och implementera kontinuitetsplaner för att säkerställa att er verksamhet kan fortsätta fungera även vid oväntade händelser eller katastrofer. Vi identifierar kritiska funktioner och utvecklar återhämtningsstrategier för att minimera avbrott och minimera förluster.